Sprawdź obszary w jakich działa system LUXtrade!

Obsługa handlu hurtowego

Obsługa handlu hurtowego w systemie LUXtrade obejmuje zarządzanie kontrahentami, umowami oraz wsparcie handlu na rynku energii, gazu i instrumentów pochodnych.

Korzystanie z systemu LUXtrade w procesie obsługi handlu hurtowego zapewni:

Sprawny handel na rynkach regulowanych oraz OTC:

 • Automatyczne pozyskiwanie zawartych transakcji i aktualizacja pozycji handlowej (EEX, ICE, TFS, Nordpool, CAO, GSA).
 • Komunikacja on-line z X-Stream Trading, X-Stream Clearing, Sapri Trade na TGE oraz giełdami zagranicznymi EPEX SPOT i Noordpool.
 • Dostęp do mechanizmów algo-trading’u w zakresie aktywnego handlu oraz automatyzacji zarządzania pozycją w oparciu o analizę danych rynkowych.
 • Optymalizacja zleceń zakupu i sprzedaży energii na Rynku Dnia Następnego TGE w obrębie Grupy Kapitałowej i automatyczna generacja transakcji rynkowych i wewnętrznych.
 • Obsługa transakcji opartych o produkty standardowe i transakcji niestandardowych, ceny indeksowane, kursy walut.
 • Przygotowywanie, edycja oraz analiza transakcji SPOT zawartych na dobę handlową.
 • Szybka wycena transakcji na bazie cenników online.
 • Transakcje międzyportfelowe, transgraniczne, powiązane.
 • Wydruk porozumień transakcyjnych dla zawartych transakcji.
 • Autoryzacja transakcji (zgodnie z Separation of Duties).
 • Limity traderów (elastyczny i konfigurowalny mechanizm).

Łatwy podgląd zestawień i podsumowań:

 • Zarządzanie i bilansowanie pozycji handlowej (podział na portfele).
 • Wycena otwartej pozycji.
 • Zestawienie transakcji i umorzeń, wyznaczenie obowiązku umorzenia.

Do funkcjonalności systemu LUXtrade w zakresie backoffice’u należy:

 • Zarządzanie kontrahentami w zakresie tworzenia kartoteki Kontrahentów, wraz ze specyficzną parametryzacją kontrahentów względem towarów.
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym, ewidencja zabezpieczeń finansowych w ramach umów i kontrahentów.
 • Ewidencja umów, aneksów , cesji powiązana z utrzymaniem bazy dokumentów.
 • Parametryzacja kontraktów i rozliczeń dostosowaną do specyfiki poszczególnych towarów.
 • Generowanie danych rozliczeniowych do faktur oraz możliwość generowania odwzorowań zakupowych i porównania z danymi z faktur.
 • Prowadzenie ewidencji płatności.
 • Standardowy interfejs integracji z systemami finansowo-księgowymi.
 • Raportowanie transakcji zgodnie z rozporządzeniami EMIR, REMIT i MIFID2.
Referencje

Obsługa handlu detalicznego

Proces jest realizowany przez kilka modułów niezależnych komunikujących się pomiędzy sobą. Możliwe jest wdrożenie realizacji wybranych procesów na przykład: zarządzanie danymi rozliczeniowymi jest skomunikowane z zewnętrznym narzędziem do generowania dokumentów rozliczeniowych.

 • W pełni funkcjonalny moduł CRM dedykowany dla rynku energetycznego.
 • Wsparcie w zakresie procesu zmiany sprzedawcy.
 • Pobieranie danych pomiarowych od wszystkich polskich OSD w zakresie energii i spółek PSG w zakresie gazu.
 • Wyznaczanie wartości rozliczeniowych w trybie zgodności z okresami rozliczeniowymi bądź okresami odczytowymi.
 • Automatyczne wyznaczanie wartości zużyć dla miejsc bilansowania i jednostki grafikowej.
 • Wyszukiwanie punktów pomiarowych nieskonfigurowanych w systemie dla których operator publikuje dane pomiarowe.
 • Ewidencja umów z kontrahentami.
 • Rozliczanie klientów detalicznych na energię elektryczną, gaz ziemny sieciowy i LNG.
 • Szerokie możliwości konfigurowania rozliczeń: opłaty handlowe i rabaty, uwzględnianie kolorów praw majątkowych i stawek dystrybucyjnych, wprowadzanie danych z oświadczenia klienta, możliwość agregowania pozycji faktury.
 • Możliwość dowolnego skonfigurowania wyglądu faktury i załączników.
 • Automatyczna integracja z serwisem Envelo Poczty Polskiej S.A. – automatyczna wysyłka dokumentów rozliczeniowych.
 • Przypisywanie płatności i moduł windykacyjny.
 • Dedykowana platforma eBOK konfigurowana odpowiednio do potrzeb.
Referencje

Segment OZE

Środowisko LUXtrade zapewnia narzędzia dedykowane rynkowi odnawialnych źródeł energii:

Lux Green Forecast – moduł prognostyczny dla źródeł generacji OZE – farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Umożliwia tworzenie automatycznych prognoz produkcji generacji wiatrowej i fotowoltaicznej. Powstają one na podstawie prognoz pogody dostarczanych razem z modułem lub z zewnątrz przez Klienta oraz danych historycznych w oparciu o modele statystyczne. Produkt realizuje funkcjonalności:

 • Automatycznego tworzenia i nadążnej aktualizacji prognoz produkcji
 • Generacji i wysyłki raportów do OSD, w tym realizujących wytyczne System
 • Operation Guidelines (SOGL)Operation Guidelines (SOGL)
 • Graficzna reprezentacja danych prognostycznych i rzeczywistych
 • Możliwości planowania dyspozycyjności jednostek

Moduł Lux Virtual Power Plant odpowiadający za koordynację i optymalizację źródeł połączonych w wirtualną elektrownię: produkcyjnych OZE lub konwencjonalnych, odbiorców (w tym DSR) i magazynowych. Modele optymalizacyjne mogą realizować różne strategie w zależności od oczekiwań klienta, zwracając optymalne punkty pracy jednostek realizujących zadany cel. Dostępne funkcje:

 • Ewidencja jednostek wchodzących w skład VPP i ich ograniczeń technicznych
 • Pozyskiwanie danych planistycznych oraz rzeczywistych pomiarów z modułów
 • LUXtrade lub zewnętrznych systemów
 • Nadążna optymalizacja zadanych punktów pracy jednostek w reżimie 15-minutowym lub godzinnym
 • Możliwości dostosowywania algorytmów optymalizacyjnych w środowisku R

Lux P2PTrading – platforma skierowana do prosumentów OZE oraz spółek obrotu do wirtualnego obrotu energią elektryczną. Funkcjonalności platformy pozwalają na kojarzenie prosumenta z odbiorcą, wymianę informacji ze spółką obrotu i automatyczne rozliczenia tradycyjne oraz oparte o technologię Blockchain. Moduł zapewnia dostęp do:

 • Ewidencji prosumentów
 • Listy zawartych wirtualnych transakcji oraz stanów kont poszczególnych klientów
 • Funkcjonalności rozliczeniowe i raportowe

Nadzór obrotu giełdowego

W obrębie rozwiązań LUXtrade dostępny jest moduł realizujący obowiązki wewnętrznego nadzoru nad obrotem giełdowym, w tym obowiązki firm o statusie PPAT. Moduł umożliwia analizę obrotu giełdowego od kątem wykrycia potencjalnych manipulacji lub działań nie mających uzasadnienia biznesowego i zapewnia dostęp do funkcji:

 • Automatyczna analiza zdarzeń pod kątem ceny, wolumenu, wartości zleceń i transakcji
 • Dostęp do algorytmów wg definicji MAR
 • Możliwość konfiguracji algorytmów definiowanych przez użytkownika
 • Parametryzacja analizy na poszczególne produkty
 • Dostęp do szczegółowej historii operacji giełdowych
 • Interaktywna wizualizacja graficzna przebiegu sesji

 

Rynek mocy

LUXtrade zapewnia wsparcie dla procesów rynku mocy integrując je z pozostałymi obszarami działalności w systemie. System zapewnia mechanizmy analizy dyspozycyjności jednostek wytwórczych, akwizycji danych pomiarowych oraz kalkulacji WSOM. Dostępne są również funkcjonalności monitoringu i ewidencji dyspozycyjności, obowiązków mocowych oraz rezerwy mocy. System wspiera obszar handlu obowiązkami mocowymi i rozliczeń z kontrahentami rynku mocy.

Komunikacja z kontrahentami

System LUXtrade posiada kilka rozwiązań dedykowanych dla klientów, m.in.:

Witryna internetowa CORNUS, jest miejscem gdzie Kontrahent może zaczerpnąć wszelkich informacji o umowach i ich realizacji. Dostępne funkcje:

 • Zgłaszanie i aktualizacja grafików w dowolnym horyzoncie czasowym – prognoz zapotrzebowania lub planów i wykonanej sprzedaży.
 • Podgląd archiwalnych zgłoszeń i transakcji w oknie przeglądarki internetowej.
 • Usprawnienia (import z xls, bramki czasowe, łatwe kopiowanie danych, komunikator – chat).
 • Podgląd dokumentów rozliczeniowych i raportów ogólnych udostępnionych dla klientów.

Portal techniczny PWIT:

 • Ustalanie długoterminowych planów remontowych.
 • Ustalanie operacyjnej dyspozycyjności jednostek wytwórczych w horyzoncie średnioterminowym.

Portal handlowy ETUA:

 • Monitorowanie on-line sytuacji ruchowej jednostek wytwórczych.
 • Wskazania aktualnych parametrów produkcji: energii elektrycznej, ciepła, energii zielonej, sprawności itp.
 • Analiza wykonania, rzeczywistej dyspozycyjności jednostek wytwórczych.

Witryna internetowa dla klientów Domu Maklerskiego – Broker Client – umożliwia składanie zleceń dla klientów Domu Maklerskiego wraz z pilnowaniem zabezpieczeń i dostępem do rozliczeń.

Planowanie wytwarzania

W zakresie zarządzania produkcją energii elektrycznej system LUXtrade wspiera użytkowników w procesie planowania wytwarzania uwzględniając plany remontowe jednostek wytwórczych oraz umożliwiając ich negocjację w obszarze Grupy Kapitałowej między Jednostką Zarządzającą a Wytwórcami.

Portal wymiany informacji technicznych jest przeznaczony do komunikacji z Wytwórcami oraz umożliwia:

 • Negocjowanie z Wytwórcą planów remontów kapitalnych i średnich w horyzoncie długim.
 • Wprowadzanie przez Wytwórców planów remontów bieżących, pomiarów oraz ograniczeń mocy jednostek JWCD w horyzoncie najbliższego miesiąca.

Dzięki ewidencji zdarzeń planistycznych i ruchowych system LUXtrade zapewnia:

 • Wyznaczanie ilości energii jaka powinna zostać sprzedana, aby zapewnić minimum dla wybranych jednostek.
 • Wyznaczenie ilości energii jaka powinna zostać sprzedana w postaci produktów standardowych aby zapewnić wypełnienie założonego planu pracy.
 • Grafikowanie uwzględniające dane z WPKDj, szczególnie na horyzoncie miesięcznym.
 • Planowanie z zachowaniem wyznaczonej ekspercko rezerwy mocy.
 • Wyznaczenie kosztów produkcji dla ustalonego grafiku.
Referencje

Planowanie dostaw i grafikowanie

W zakresie planowania dostaw i grafikowania system LUXtrade zapewnia:

 • Wielokryterialną optymalizację Jednostek Wytwórczych z uwzględnieniem Regulacyjnych Usług Systemowych.
 • Optymalizację obciążeń jednostek wytwórczych pod względem kosztowym, łącznie z kosztami emisji.
 • Automatyczne generowanie dokumentów dla OSP na potrzeby sprzedaży, kupna i wymiany transgranicznej, generacja finalnych dokumentów grafikowych oraz niezbędnych do wymiany pomiędzy kontrahentami.
 • Możliwość zgłaszania wskaźników jednostek wytwórczych z uwzględnieniem kosztów względnych oraz wskaźników przychodów.
 • Umożliwia również tworzenie harmonogramów rozruchu i odstawienia jednostek wytwórczych. w zależności od następujących parametrów:
  • Profile obciążeń przypisane do poszczególnych kontraktów.
  • Ograniczenia zróżnicowania profili obciążeń.
  • Ograniczenia łączące realizację kontraktu z wytwarzaniem energii wyłącznie przez dedykowane jednostki wytwórcze (kiedy brak jest takich ograniczeń system przeprowadza rozłożenie obciążeń na pełen zestaw jednostek przypisanych do operacji).
  • Techniczne ograniczenia jednostek wytwórczych.
  • Zaplanowane konserwacje oraz naprawy.
  • Generacja wymuszona (kategoria MUST RUN).
  • Ograniczenia wynikające z właściwości elektrowni, bądź też ze struktury ograniczeń sieciowych.
  • Wytyczne związane z emisjami.
  • Możliwości bilansowania, obrotu rynkowego oraz ceny.

 

Referencje

Komunikacja z Operatorami Sieci Przesyłowych

RYNEK POLSKI – ENERGIA ENEKTRYCZNA

WIRE (System komunikacji z Operatorem Systemu Przesyłowego) jest modułem systemu LUXtrade umożliwiającym Operatorom Handlowo-Technicznym i Operatorom Handlowym aktywne uczestnictwo w handlu energią na Godzinowym Rynku Bilansującym. Zadaniem modułu jest wymiana informacji technicznych i handlowych, w ramach systemu Wymiany Informacji o Rynku Energii. Moduł WIRE jest zgodny z wymogami Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i umożliwia pełną współpracę z węzłem centralnym WIRE. Jest w pełni zintegrowany z systemem LUXtrade, który kompleksowo wspomaga działalność przedsiębiorstw na Rynku Energii Elektrycznej.

Funkcje modułu:

 • Umożliwia wysyłanie i pozyskanie wszystkich wymaganych dla poszczególnych rodzajów Uczestników Rynku dokumentów.
 • Monitoruje proces wysyłania dokumentów do węzła centralnego (COA, COD, POD); umożliwia świadczenie usług OH i OHT.
 • Pozwala na wysyłanie i przechowywanie dokumentów dla wielu grup jednostek grafikowych.
 • Umożliwia tworzenie dokumentów ZUSE (Zgłoszenie Umowy Sprzedaży Energii) dla różnego typu jednostek grafikowych.
 • Kontroluje bilansowanie się jednostek poprzez:
  • Blokadę wysyłania niekompletnej liczby dokumentów tzn. wysyłania ZUSE tylko dla jednej jednostki obrotu.
  • Blokadę wysyłania dokumentów niezbilansowanych (np.: kiedy suma kontraktów zgłoszonych nie równa się sumie kontraktów dla jednostki odbioru).
  • Wspomaga tworzenie dokumentów ZOBH (Zgłoszenie Oferty Bilansującej – część Handlowa) przy pomocy podręcznych cenników, szablonów oraz algorytmów wypełniania oferty.
  • Weryfikuje dokumenty ZUSE i ZOBH pod względem zasad określonych w regulaminie Rynku Bilansującego.
  • Umożliwia import z pliku (csv, xls, xml) przygotowanych w innym systemie dokumentów ZUSE i ZOBH.
  • Sygnalizuje graficznie i dźwiękowo o nadejściu dokumentu z PSE.
  • Posiada interfejs przeglądarkowy, co umożliwia zdalną obsługę modułu (użytkownik może np.: z domu wysyłać dokumenty ZUSE i ZOBH).

SOWE (System Komunikacji z Operatorem Systemu Przesyłowego) Moduł stworzony z myślą o efektywnej współpracy i komunikacji wytwórców energii z Operatorem Systemu Przesyłowego.

Moduł umożliwia:

 • Przygotowywanie, wymianę oraz negocjację planów w dokumentach nie zawierających lub zawierających planowane stany jednostek wytwórczych.
 • Nadzorowanie procesów, takich jak konserwacja, fazy rozruchu lub odstawienia jednostki, awarie jednostek, wadliwe regulacje, pomiary, klasyfikację operacji, ograniczenia wytwarzania.
 • Pozyskiwanie planów obciążeń jednostek oraz planów wytwarzania od Operatora Systemu Przesyłowego dla każdej z jednostek, weryfikację poprawności planów względem stanów jednostek wynikającym z poprzednio przesłanych lub też otrzymanych planów obciążenia.
 • Walidację dokumentów oraz ich nadzorowanie na tle bieżącej zdolności operacyjnej jednostek oraz planowego wykonania grafików.
 • Obsługę Jednostek Wytwórczych źródeł wiatrowych.
 • Możliwość monitorowania w jednym Systemie SOWE wielu Jednostek Wytwórczych oraz zdarzeń ruchowych.

RYNEK NIEMIECKI – ENERGIA ENEKTRYCZNA

 • Komunikacja ze wszystkimi operatorami niemieckiego rynku energii elektrycznej poprzez dokumenty Intern/Extern.
 • Automatyczny oraz ręczny import pliku ze zdolnościami przesyłowymi z biura aukcyjnego CAO.
 • Generacja zgłoszeń grafików Intern/Extern na podstawie zawartych transakcji międzysytemowych na energię oraz wprowadzonych zdolności.
 • Import zgłoszeń z pliku XML.
 • Wyliczanie niezbilansowania obszarów niemieckich.
 • Wysyłanie zgłoszeń grafików Intern/Extern oraz dokumentu SRQ do OSP niemieckich przez e-mail oraz FTP.
 • Automatyczne odbieranie odpowiedzi od OSP niemieckich (ACK, ANO, CNF) z serwera pocztowego, serwera FTP lub dysku sieciowego.
 • Prezentacja zgłoszeń oraz odpowiedzi od OSP niemieckich.
 • Podgląd grafików jeszcze nie potwierdzonych przez dokument CNF.
 • Prezentacja historii wszystkich zgłoszeń i odpowiedzi w zadanym okresie czasu.
 • Szybkie przełączanie trybu komunikacji z operatorem (E-mail/FTP).

RYNEK POLSKI i NIEMIECKI – GAZ

 • Wymiana danych z operatorami z zakresie nominacji/renominacji oraz alokacji.
 • Komunikacja z operatorem polskim GAZ-System, oraz niemieckimi Gaspool, Gascade, Ontrans.
 • Komunikacja zgodna ze standardem EDIG@S oraz DVGW.
 • Wymiana dokumentów NOMINT, NOMRES, ACKNOW, CONTRL, ALOCAT w wersjach wymaganych przez każdego z operatorów oraz za pomocą interfejsu udostępnianego przez każdego z nich (email, AS2, AS4).
Referencje

Zarządzanie portfelem

W zakresie zarządzania portfelem system LUXtrade wspiera użytkowników systemu w monitorowaniu pozycji kontraktowych na wielu towarach, wycenach rynkowych, optymalizacji oraz analiz scenariuszowych.

Do kluczowych funkcjonalności systemu należą:

 • Portfele analityczne – grupowanie transakcji według dowolnych atrybutów.
 • Możliwość definiowania własnych sposobów grupowania transakcji w portfeli.
 • Uprawnienia dla portfeli dla różnych grup użytkowników.
 • Zależności międzyportfelowe – przeniesienie ekspozycji z portfela do portfela.
 • Monitorowanie otwartej pozycji z podziałem na towary, traderów, kontrahentów, inne.
 • Otwarta pozycja w czasie rzeczywistym.
 • Otwarta pozycja produktowa/grafik otwartej pozycji.
 • Krzywe forward.
 • Wycena Mark-to-Market (MtM).
 • Wycena Mark-to-Forekast (MtF).
 • Wycena RNP (Risk Neutral Position).
 • Archiwizacja raportów z otwartej pozycji.
 • Raport P&L (Profit and Loss).
 • Wskaźniki KRI/KPI.
 • Limity na wskaźniki KRI/KPI.
 • Alerty mailowe o przekroczeniu wartości wskaźników KRI/KP.
 • Mandaty transakcyjne.
Referencje

Prognozowanie

Moduł prognostyczny systemu LUXtrade został stworzony na potrzeby przewidywania danych zawartych w szeregach czasowych takich jak zapotrzebowanie na ciepło, energię, ceny energii i surowców.

Funkcje modułów:

 • Generacja prognoz zapotrzebowania oraz cen rynkowych dla różnych horyzontów czasowych (dzień, miesiąc, dekada) wybranych przez użytkownika.
 • Generacja prognoz uwzględniających dowolną ilość czynników, takich jak parametry prognozy pogody, czy dane historyczne prognozowanych czynników.
 • Wybór modeli z szerokiego spektrum modeli predefiniowanych.
 • Możliwość wskazania charakterystyki okresu prognozowania (dni tygodnia, weekend, święta) oraz wybór odpowiednich dla niego modeli.
 • Funkcje umożliwiające obliczanie zróżnicowanych statystyk oraz wychwytywanie błędnych modeli na przestrzeni wybranych zakresów.
 • Możliwość wyboru rodzaju prezentacji danych: wykresy, diagramy, szeregi lub histogramy błędów.
 • Możliwość wykonywania manualnych korekt eksperckich i włączanie ich do prognozowania.­
 • Szeroka gama narzędzi stworzona na potrzeby precyzyjnego prognozowania:
  • Szeregi czasowe (włączając AR, ARX, ARMAX, SARIMA, ARCH, GARCH),
  • Sztuczne sieci neuronowe (np. NARX).
  • Modele symulacyjne.
  • Modele SVM.
  • Random Forest.
  • Drzewa regresyjne.
  • k-NN.
  • Modele eksperckie.
  • Modele hybrydowe (mieszane) na potrzeby minimalizacji błędów wariancji.
  • Możliwość tworzenia i zarządzania własnym modelem w środowisku „R”, najpopularniejszym metajęzyku programowania dla statystyków.
Referencje

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

System LUXtrade wspiera zarządzanie ryzykiem rynkowym (market risk) w obszarze hurtowego obrotu energią elektryczną, praw majątkowych, uprawnień do emisji, gazu w stosunku do możliwych niekorzystnych zmian wartości kontraktu, portfela kontraktów pod wpływem zmian warunków rynkowych. Do kluczowych funkcjonalności systemu należą:

 • Analizy możliwego wpływu czynników rynkowych w celu porównywania otwartych pozycji narażonych na ryzyko.
 • Symulacje krzywych forward.
 • Modelowanie czynników ryzyka szeregami czasowymi i procesami stochastycznymi.
 • Wyliczanie wskaźników ryzyka Value at RISK (VaR), Profit at RISK (PaR) metodą historyczną, wariancji-kowariancji, Monte-Carlo.
 • Budowanie zestawień usprawniających proces decyzyjny oraz raportowanie dotyczące przeprowadzonej analizy ryzyka dla już realizowanych transakcji.
 • Modele statystyczne.
 • Integracja ze środowiskiem do obliczeń matematyczno-statystycznych R.
Referencje

Raportowanie i analizy danych

Moduł raportujący LUXtrade jest narzędziem klasy Business Intelligence, umożliwiającym wykonywanie raportów z różnych obszarów operacyjnych firmy, poczynając od finansów, poprzez analizę sprzedaży i produkcji, a skończywszy na analizach klientów, dostawach, marketingu i dystrybucji oraz wielu innych.

Moduł zapewnia:

 • Funkcjonalność tworzenia raportów i analiz na danych pochodzących z wielu systemów dziedzinowych jednocześnie.
 • Łatwy i szybki dostęp do czytelnych danych biznesowych z wykorzystaniem interfejsu MS Excel.
 • Automatyczną dystrybucję raportów.
 • Kontrolę dostępu do zakresu biznesowego na poziomie pojedynczego raportu, źródła danych.
 • Przyjazny i adoptowalny interfejs użytkownika, który nie wymaga znajomości języków programowania czy też znajomości struktury bazy danych.
Referencje

Hurtownia danych

Zbiera dane z wszystkich modułów systemu oraz dane rynkowe. Dostarcza wszelkich niezbędnych danych dla poszczególnych grup użytkowników. Wprowadza element standaryzacji dostępu do danych oraz docelowo stanowi tzw. „jedyne źródło prawdy” – w pełni zaspokaja potrzeby firmy w obszarze analizy i raportowana oraz rozwoju i eksploatacji systemów wspomagania decyzji. Wykorzystuje udostępniane przez silniki bazy danych rozwiązania wspomagające wydajność, takie jak: partycjonowanie, widoki zmaterializowane oraz przepisywanie zapytań.

 • Dostęp do danych transakcyjnych w czasie rzeczywistym w kontekście raportowania on-line za pomocą wbudowanych lub zewnętrznych systemów analityczno-raportowych.
 • Standardowe opracowane mechanizmy pobierania danych rynkowych z zakresu Rynku Energii i Gazu.
 • Możliwość rozbudowy o nowe obszary tematyczne z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury.
 • Agregowanie danych oraz przeliczanie algorytmów o dużym poziomie skomplikowania poprawiające wydajność raportowania.
 • Zarządzanie procesami ETL z poziomu Modułu Detekcji Zdarzeń.
 • Ładowanie danych z dowolnych źródeł (bazy danych, pliki płaskie, strony WWW itp.).
 • Integracja danych z wielu systemów dziedzinowych w jednym miejscu pozwalająca na tworzenie analiz przekrojowych z różnych obszarów biznesowych.
Referencje

Ewidencja i zarządzanie surowcami

 • Kompleksowe zarządzanie danymi w zakresie planowania, realizacji oraz rozliczeń gospodarką surowcową, a w szczególności gospodarką węglem, biomasą, sorbentami, olejem i usługą transportu oraz usługą laboratorium.
 • Moduł scala cały łańcuch dostaw surowców począwszy od planowania i harmonogramowania, poprzez realizację, aż po rozliczenia i fakturowanie w sposób przejrzysty i bezpieczny.
 • Ewidencja parametrów dostawców, umów oraz definicji charakterystycznych dla sektora surowców.
 • Szereg definicji potrzebnych do efektywnego zarządzania dostawami surowców, takich jak Parametry jakościowe, Klasy, Formy, Cenniki, Szablony rozliczeń.
 • Zarządzanie dostawami węgla, biomasy, oleju i sorbentów oraz z zarządzaniem usługą transportu wymienionych surowców.
 • Tworzenie rocznych i miesięcznych planów zużycia danego surowca z podziałem na dowolnie definiowanych odbiorców.
 • Na podstawie zleceń definiuje się w systemie harmonogramy dostaw pozwalające na dokładne zaplanowanie i zarządzanie transportem i odbiorem poszczególnych dostaw.
 • Na podstawie zrealizowanych dostaw Moduł generuje rozliczenia uwzględniając odpowiednie cenniki i parametry dostaw, wraz z ewentualnymi bonifikatami czy karami umownymi.

Realizacja Obowiązków raportowych

 • Ewidencja wszystkich transakcji Grupy Kapitałowej podlegających raportowaniu REMIT, EMIR i MIFID2.
 • Komunikacja z RRM TGE w zakresie obowiązku REMIT i KDPW RT w zakresie obowiązku EMIR.
 • Tworzenie harmonogramów do generacji i wysyłania raportów, pobierania danych z systemów źródłowych itd.
 • Sprzęg z modułem transakcyjnym LUXtrade w zakresie raportowanych transakcji (dodawanie, usuwanie, modyfikacje, terminacja).
 • Możliwość ręcznego wczytania transakcji z pliku XLS.
 • Dedykowany interfejs do pobierania danych transakcji Grupy Kapitałowej z systemów zewnętrznych.
 • Interfejs użytkownika pozwalający na import pliku, ręczny eksport/ponowienie wysłania raportu, podgląd listy eksportów wraz ze statusem.
 • Biblioteka dokumentów.
 • Import raportów wysyłanych w imieniu Grupy Kapitałowej przez drugą stronę kontraktu lub przez Zorganizowaną Platformę Obrotu.
 • Porównywanie danych z raportów wysyłanych przez podmioty trzecie z danymi w Centralnej Bazie Transakcji.
 • Możliwość tworzenia dowolnych zestawień i raportów opartych na Centralnej Bazie Transakcji w celu raportowania do podmiotów nadzorujących.
 • Alerty, przypomnienia.
 • Badanie wartości Clearing Theshold, związane z obowiązkiem raportowania wycen i zabezpieczeń.
 • Ewidencja kontrahentów, w tym możliwość pobrania kontrahenta z SAP.
 • Ewidencja słowników ACER, MIFID np.: słownik platform, słownik kodów ACER.
 • Obsługa kompresji transakcji.
 • Kalkulacja pozycji netto oraz otwartej pozycji, monitorowanie przekroczeń
 • Kalkulacja pozycji netto oraz otwartej pozycji, monitorowanie przekroczeń względem limitów oraz raportowanie do giełd w ramach raportowania MIFID2.
 • Przeprowadzanie testu udziału w rynku w ramach MIFID2.